لینک وب سایت های مفید مورد استفاده در قلب و عروق به همراه شرح وب سایت

انجمن پرستاری قلب ایران
این انجمن مجموعه ای از پرستاران صاحب نظر و خبره در عرصه آموزش و بالين که تجربيات ارزشمندی درپرستاری قلب وعروق و پرستاری مراقبت ويژه دارند می باشد.

لینک

انجمن پرستاری پیشگیری از بیماری قلب
شرح وب سایت

لینک

انجمن قلب ایران
شرح وب سایت

لینک

انجمن آترواسکلروز ایران
شرح وب سایت

لینک

انجمن قلب کودکان ایران
شرح وب سایت

لینک

انجمن قلب اروپا
شرح وب سایت

لینک

پرستاری قلب
شرح وب سایت

لینک

اطلاعات اموزشی در مورد قلب
شرح وب سایت

لینک

انیمیشن قلب و عروق
شرح وب سایت

لینک

انحمن پرستاری ایران
شرح وب سایت

لینک

وب سایت جامع ایستگاه پرستاری
شرح وب سایت

لینک

دانش پرستاری
شرح وب سایت

لینک

پرستاران ایران زمین
شرح وب سایت

لینک

تشخیص های پرستاری
شرح وب سایت

لینک