کمیته علمی و برنامه ریزی

حسن شریفی

مسئول و مدیر سایت

 

کارشناسی ارشد پرستاری با گرایش داخلی جراحی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

دانشجوی دکتری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

برای تماس با بنده می توانید به شیوه های زیر اعمال کنید:

 

موبایل: 09155073381

 

ایمیل:

info@cardiacnursing.ir

 sharifi9879@hotmail.com

sharifiph931@mums.ac.ir

hassan9879@yahoo.com

 

آدرس محل کار: استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس فعلی: مشهد، دانشکده پرستاری

کنترل ایمیل email