پرستاری قلب و عروق در یک نگاه

پرستاری قلب و عروق یکی از موضوعات داخلی و جراحی در دوره کارشناسی پرستاری است که در پرستاری داخلی جراحی 3 و پرستاری ویژه به ارزش 20 ساعت تئوری بیماریهای قلب و عروق، 23 ساعت تئوری پرستاری مراقبت های ویژه قلبی در سی سی یو، 51 ساعت بالینی کارآموزی قلب، 51 ساعت بالینی کارورزی قلب و 51 ساعت بالینی کارآموزی پرستاری مراقبت ویژه در سی سی یو (در مجموع 196 ساعت تئوری و بالینی) تدریس می شود. با توجه به میزان تدریس مشخص می شود که این درس از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. این درس در آزمون های ارشد پرستاری نیز مهم بوده به طوری که به طور متوسط در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری از 36 سئوال داخلی جراحی، 4 الی 5 سئوال مربوط به قلب و در آزمون ارشد پرستاری ویژه به طور متوسط 15 الی 20 سئوال را به خود اختصاص می دهد.

ارزش پرستاری قلب و عروق در کار بالینی نیز خود نمایی می کند به صورتی که در تمام بخش های مختلف وابسته به قلب و عروق پرستاران، نقش برجسته ای ایفا می کنند. از جمله می توان به پرستاری در بخش های اورژانس قلب، قلب، تست ورزش، سی سی یو و post CCU، بخش آنژیوگرافی و post Angio و آزمایشگاه کاتتریزاسیون قلبی (CAT Lab) اشاره کرد.

شرح وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه قلب

با تكيه بر رعايت منشور C.C.U علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش مراقبت ويژه قلبي حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير می باشد:

1.       پذيرش و تحويل بيمار و مدارك بيمار

2.       انجام معاينات فيزيكي لازم و ثبت آن ها و گزارش موارد ضروري

3.       ارزيابي وضعيت درد و تدابير جهت تسكين درد

4.       حمايت روحي- رواني بيمار و خانواده و به كارگيري روش هاي آرام سازي جهت كاهش اضطراب

5.       آشناسازي بيمار جهت انجام روش هاي تشخيصي و درماني

6.       ارائه بكارگيري تدابير پرستاري ب ه منظور حمايت جسمي و رواني بيمار در حين انجام روش هاي تشخيصي و درماني تهاجمي و غيرتهاجمي

7.       مانيتورينگ قلب، تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطلاع به پزشك در صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز ديس ريتمي هاي خطرناك

8.       ارائه مراقبت هاي لازم پس از انجام روش هاي تشخيصي و درماني بخصوص روشهاي تهاجمي مانند: آنژيوگرافي، گذاشتن پيس ميكر از قبيل كنترل وضعيت هموديناميك، كنترل عوارض روش هاي درماني و آموزش مراقبت از خود به بيمار و خانواده.

9.       هماهنگي و همكاري با تيم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتواني قلبي با توجه به وضعيت مددجو

10.   مشاوره و آموز ش به مددجو و خانواده در زمينه شيوه هاي مناسب زندگي، مراقبت از خود و مراقبت درمنزل

11.   انجام اينتوباسيون در موارد ضروري

12.   اعلام كد  (CPR) و شروع اقدامات احياء قلب و ريه و دادن شوك در موارد ضروري

13.   بررسي آزمايشات روتين بخش و گزارش مورد ضروري به پزشك

14.   انجام ساكشن ترشحات ، osotracheal ،  Nasotracheal راه هاي هوايي و لوله تراشه، تراكياستومي

15.   انجام حمايت هاي روانشناختي از بيماران و خانواده بيمار

16.   بررسي و نظارت بر صحت عملكرد تجهيزات تخصصي بخش

17.   ثبت دقيق و گزارش كليه اقدامات انجام شده