مقاله آموزشی در مورد کاردیوورژن و دفیبریلاسیون

اینجا


وب سایت احیاء قلبی ریوی مغزی

ehya


تغیرات عمده احیاء قلب و ریوی 2010 در مقابل 2005

تاکید مجدد بر انجام CPR با کیفیت که شامل موارد زیر می شود:

1.      انجام حداقل تعداد 100 با در دقیقه ماساژ قلبی (در مقابل تقریبا 100 بار)

2.      عمق ماساژ حداقل 5 سانتی متر در بزرگسالان و حداقل یک سوم قطر قدامی خلفی قفسه سینه نوذادان و کودکان (در مقابل تقریبا چهار سانتی متر در نوذادان و 5 سانتی متر در کودکان)

a.      توجه شود که دیگر رنج 2.5 تا 5 سانت دیگر در بزرگسالان استفاده نمی شود.

3.      اجازه به قفسه سینه برای برگشت کامل بعد از هر ماساژ

4.      به حداقل رساندن موارد قطع ماساژ

5.      پرهیز از ونتیلاسیون بیش از حد

6.       نسبت ماساژ به تهویه 30 به 2 (بدون تغییر) در موارد یک نفره برای احیاء بزرگسالان، کودکان و نوذادان (به استثنای توذادان تازه متولد شده)

7.      هر تنفس باید یک ثانیه اعمال شود.

8.      در زمانی که راه هوایی پیشرفته در محل تراشه قرار دارد ماساژ قلب بدون وقفه انجام می شود (با ریت حداقل 100 بار) و نیازی برای هماهنگی با تهویه ندارد. به این صورت که یک تنفس هر 6 الی 8 ثانیه (در حدود 8 تا 10 تنفس در دقیقه) به بیمار داده میشود. باید توجه شود که از تهویه بیش از حد پرهیز شود.

9.      مهمترین تغییر در دستورالعمل احیاء 2010 تغییر A-B-C  (راه هوایی- تنفس- گردش خون) به C-A-B (گردش خون- راه هوایی- تنفس) می باشد. البته به استثنای نوذادان تازه متولد شده.

a.      مهمترین دلیل این تغییر این است که تعدا کثیری از ایست های قلبی در بزرگسالان اتفاق می افتد و بیشترین کسانی که از ایست قلبی نجات پیدا کرده اند، کسانی بودند که در مقابل یک شاهد دچار ایست شده اند و ریتم اولیه منجر به ارست انها فیبریلاسیون بطنی و یا تاکی کاردی بطنی بدون نبض بوده است. در این بیماران عنصر اصلی بقاء، ماساژ قلبی و دفیبریلاسیون زودهنگام می باشد. در روش قبلی احیاء (A-B-C) انجام ماساژ با تاخیر بعد از بازکردن راه هوایی صورت می گرفت. ولی در روش جدید بلافاصله ماساژ قلبی شروع می شود.

 

زنجیره حیات

1.      تشخیص زودهنگام لیست قلبی و اطلاع رسانی به پرسنل فوریت های پزشکی

2.      شروع سریع ماساژ قلبی با کیفیت

3.      انجام دفیبریلاسیون سریع

4.      انجام مداخلات حفظ حیات پیشرفته (ACLS)

5.      انجام مراقبت های بعد از ایست قلبی

 Chane of Life

نمودار ساده شده احیاء قلبی پایه (BLS)

 BLS

 

CAB به جای ABC

(Chest compressions, Airway, Breathing) for adults, children, and infants

پرسش و پاسخ در مورد احیاء قلبی ریوی

Question

Which of the following drug(s) can be considered for symptomatic bradycardia unresponsive to atropine?

a. Dopamine

b. Epinephrine

c. Isoproterenol

d. All of the above

e. Answers a. and b.

Answer

d. All of the above

 

Question

Which of the following are possible diagnostic benefits of vagal maneuvers and adenosine?

a. Differentiate between monomorphic and polymorphic VT

b. Differentiate between supraventricular and ventricular rhythms

c. Answers a. and b.

 

Answer

b. Differentiate between supraventricular and ventricular rhythms

Question

Synchronized cardioversion is recommended for which of these unstable rhythms?

a. Atrial Fibrillation

b. Atrial Flutter

c. Monomorphic VT (without a pulse)

d. All the above

e. Answers a. and b.

 

Answer

e. Answers a. and b.

Question

Which of the following generally require less defibrillation energy to cardiovert?

a. Atrial Fibrillation

b. Atrial Flutter

c. Both require the same defibrillation level

Answer

b. Atrial Flutter

Question

Which of the following is the recommended initial energy dose for biphasic synchronized cardioversion in atrial flutter and other SVTs?

a. 50J

b. 100J

c. 120J

d. It depends on the manufacture recommendations for the device being used.

Answer

d. It depends on the manufacture recommendations for the device being used.

 

Question:

Which of the following are first-line drug(s) for acute symptomatic bradycardia?

a. Vasopressin

b. Dopamine

c. Epinephrine

d. Atropine

e. Answers c. and d.Answer:

d. Atropine

Question:

Which heart rate parameter does the AHA use to define bradycardia?

a. < 45 beats per minute

b. < 50 beats per minute

c. < 55 beats per minute

d. < 60 beats per minute

 

Answer:

b. < 50 beats per minute

"Bradycardia is defined as a heart rate of < 60 beats per minute. However, when bradycardia is the cause of symptoms, the rate is generally < 50 beats per minute, which is the working definition of bradycardia used here (Figure 3, Box 1)."
(page S748 Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care)

Question:

Which of the following drug(s) can be considered for symptomatic bradycardia unresponsive to atropine?

a. Dopamine

b. Epinephrine

c. Isoproterenol

d. All of the above

e. Answers a. and b.

Answer:

d. All of the above

"Although not first-line agents for treatment of symptomatic bradycardia, dopamine, epinephrine, and isoproterenol are alternatives when a bradyarrhythmia is unresponsive to or inappropriate for treatment with atropine, or as a temporizing measure while awaiting the availability of a pacemaker. Alternative drugs may also be appropriate in special circumstances such as the overdose of a Beta-blocker or calcium channel blocker."
(page S750 Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care)

Question:

Which drug has been removed from the Asystole/PEA AHA 2010 Guidelines?

a.Isoproterenol
b.Atropine
c.Dopamine
d.Answers a. and b.Answer:

b. Atropine

"Available evidence suggests that the routine use of atropine during PEA or asystole is unlikely to have a therapeutic benefit (Class IIb,LOE B). For this reason atropine has been removed from the cardiac arrest algorithm."
(S739, Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care)

Question:

Which are vasopressor benefits in cardiac arrest?

a.Increased myocardial blood flow
b.Increased cerebral blood flow
c.Speeds up PEA rhythms
d.All the above
e.Answers a. and b.Answer:

e. Answers a. and b.

Question:

Which of the following vasopressor(s) are appropriate for the first medication in Asystole/PEA?

a.Epinephrine
b.Dopamine
c.Vasopressin
d.All the above
e.Answers a. and c.Answer:

e. Answers a. and c.

 


Question

Which of the following generally require less defibrillation energy to cardiovert?

 

a. Atrial Fibrillation

b. Atrial Flutter

c. Both require the same defibrillation level

Answer

b. Atrial Flutter

 


Question

Which of the following is the recommended initial energy dose for biphasic synchronized cardioversion in atrial flutter and other SVTs?

a. 50J

b. 100J

c. 120J

d. It depends on the manufacture recommendations for the device being used.

Answer

d. It depends on the manufacture recommendations for the device being used.

 

Previous Mini Quiz Questions Below


Question

Which of the following are true for synchronized cardioversion?

 

a. Synchronized cardioversion is not timed with the QRS

b. Synchronized cardioversion is timed with the QRS to avoid shocking during the

relative refractory period

Answer

b.

 


Question

Which of the following are true for unsynchronized cardioversion?

 

a. Unsynchronized cardioversion is not timed with the QRS

b. Unsynchronized cardioversion is timed with the QRS to avoid shocking

during the relative refractory period

Answer

a.


Question

Why is the timing of shocks with synchronized cardioversion important?

 

a. A timed shock pushes more electrical energy through the heart

b. A timed shock prevents shocking during the relative refractory period

c. A timed shock can prevent converting a coordinated rhythm into

ventricular fibrillation

e. Answers b. and c.

Answer

e. Answers b. and c.


برای یادگیری احیاء قلبی ریوی به طور مختصر و مفید به اینجا مراجعه کنید.